Omgee‎ > ‎

Gereformeerde Kerk Kinderhuise in Reddersburg

 
Daar is twee kinderhuise in Reddersburg, naamlik die President Kruger kinderhuis en die Reddersburg kinderhuis.
 
Die President Kruger kinderhuis is geleë te Van Riebeeck straat 2, Reddersburg.  Izak Fourie, die hoof van die kinderhuis, en sy vrou Anso, was op 1 Julie 2008 reeds vir twintig jaar in diens van die kinderhuis.
 
Die kinderhuise is diakonale inrigtings van die Gereformeerde Kerke Suid Afrika (GKSA) wat in 1961 in bedryf gestel is.  Die kinderhuise is geregistreer by die Nasionale Departement van Maatskaplike Ontwikkeling om ongeveer 65 kinders tussen die ouderdomme van 2 en 18 jaar te versorg en behandel.  Al die kinders is ingevolge die Kinderwet van hulle ouers verwyder as gevolg van onder andere fisiese, emosionele en/of psigiese verwaarlosing, wat aspekte soos molestering insluit.  Enkele kinders is ook opgeneem as gevolg van materiële nood. 

 

Die kinderhuise word bedryf volgens ‘n koshuis-stelsel waarvolgens die kinders ingedeel is in vier afdelings van ongeveer 16 kinders elk: junior seuns, senior seuns, junior dogters en senior dogters.  Elke afdeling het hul eie kinderversorger wat na die kinders omsien.

 

Maar die Kinderwet vereis nie slegs versorging van kinders in ‘n kinderhuis nie, hul vereis ook behandeling, en daarom is die aanstelling en opleiding van kinderversorgers van kardinale belang.  'n Groot behoefte vir die kinders is professionele berading.  Met die aanvang van 2007 kon die behoefte daadwerklik aangespreek word deurdat twee borge na vore getree het.  Dit het die kinderhuisbestuur in staat gestel om ‘n kliniese sielkundige te kontrakteer om een tot twee middae per week dienste by die kinderhuis te lewer.  Tans ontvang 25 kinders op deurlopende basis berading. 

 

Die kinders se christelike opvoeding is ook 'n belangrike prioriteit in die opvoedings- en voorbereidingsproses, met die oog op suksesvolle inskakeling in die breë samelewing na afloop van skool voltooiing.  Al die kinders woon elke Sondag die erediens van die Gereformeerde kerk Reddersburg by en is ook ingeskakel by die kategese.  Bybelstudiegroepe vir groter kinders vergader weekliks.  Huisgodsdiens vind daagliks plaas.  Die kinders het ook twee maal per dag geleentheid vir persoonlike stiltetyd.  Hul woon waar moontlik die christelike jeugkampe by, word gedoop, en doen belydenis van geloof voor hul die kinderhuis verlaat.  

 

Die kinders woon die plaaslike kleuter-, laer- en hoërskool by.  Die grootste enkele probleem waarmee die kinderhuisbestuur en personeel egter worstel, is om die huis doelmatig te bestuur met die beperkte fondse beskikbaar.  Elke jaar word begroot vir ‘n tekort, aangesien die bydraes uit die kerkverband (wat hoofsaaklik van diakonië kom) onseker is.  Vandaar is die oproep aan diakonië sedert Mei 2004 gerig om hulle te verbind tot ‘n vaste bedrag per jaar vir die twee President Kruger kinderhuise van ons kerkverband.  Die begroting van die kinderhuis vir die finansiële jaar 2010/2011 beraam 'n tekort van sowat R300 000.  Hierdie tekort word aangespreek deur middel van fondsinsamelingspogings soos gholfdae en die verhuring van die kinderhuis fasiliteite vir familiefeeste en reünies gedurende Vrystaatse skoolvakansies.  Die kinderhuise ontvang ook subsidie van die Vrystaatse Departement Maatskaplike Ontwikkeling, op voorwaarde dat die kinderhuise se jaarlikse diensplan goedgekeur word.  Vir die finansiële jaar 2010/2011 sal die subsidie sowat 47% van die uitgawes dek.  
 
Die Midrand gemeente is aktief betrokke by die Reddersburg kinderhuise.  Elke jaar gee elke huishouding 'n kersgeskenk aan een kind in die kinderhuis.  Ons samel fondse in waar moontlik en help ook om behoeftes wat in die kinderhuis geidentifiseer word, te probeer vul.
 
Hier volg 'n paar foto's van 2009 se kinderhuis dinee waarvoor ons help rokke insamel het:
 
   
Die gemeente lede het ook gedurende April 2011 die Pajama-projek onderneem, waartydens daar pajamas gekoop is en aan meeste van die kinderhuis kinders van Reddersburg geskenk is. Hier onder is foto's daarvan aangeheg.
 

 Hier onder volg ook twee nuusbriewe met 'n paar insetsels van die lief en leed in President Kruger kinderhuis:

Ċ
Gereformeerde Kerk Midrand,
Mar 28, 2010, 9:08 AM
Ċ
Gereformeerde Kerk Midrand,
Mar 28, 2010, 9:22 AM
Ċ
Gereformeerde Kerk Midrand,
Feb 1, 2011, 1:58 AM
Ċ
Gereformeerde Kerk Midrand,
May 4, 2011, 1:16 PM